Print this page


Kjølbåtgruppens betraktninger om lisens til NSF
Det kan være fornuftig å betale lisens til NSF

Sentrale spørsmål som må stilles i forbindelse med innføring av lisens er om vi trenger ett seilforbund og/eller om vi vil at Norske seilere skal drive med toppidrett der igjen ha spydspisser gjennom VM/OL deltagelse som der igjen skaper blest om seiling som idrettsgren. Svaret til kjølbåtgruppen er definitivt ja.


Vi ønsker oss ett forbund som kan støtte både bredde og toppidrett i årene fremover og som kan utvikle seilsporten videre. Vi ser verdien av at våre beste utøvere skaffer seg spaltemeterplass i mediebildet både lokalt og i de riksdekkende medier - dette skaper engasjement og ikke minst ny rekruttering også lokalt. Verdien av hva våre toppseilere bidrar med i forhold til markedsføring og der igjen rekruttering/beholde rekrutter i klubbene, må ikke undervurderes. Ser man på andre idrettsgrener, ser man en helt klar sammenheng mellom oppmerksomhet rundt landslag/idrettsprofiler og ny rekruttering til de lokale klubber/foreninger.


Seiltingets vedtak rundt innføring av lisens for "entypeklasser" innebærer en personlig lisens for alle seilere ombord i klassebåt. Prisen som er blitt presentert er kr. 250 i året for junior aktive (13-19 år) og kr. 330 i året for voksne aktive (20-70 år). Den personlige lisensen inneholder en ulykkesforsikring. Engangslisens for de som seiler sjeldent regattaer skal være mulig å tegne - denne inneholder ikke forsikring. Pris på engangslisensen utgjør pr regatta kr. 95 (13-70 år)


Alle regattaer som benytter kappseilingsreglene, som arrangeres av klubb tilsluttet NSF og som har startavgift, omfattes av lisensordningen.


Kjølbåtgruppen i Ran Seilforening har ikke sterke innvendinger mot verken lisens innføring eller beløpet størrelse, dog er vi av den oppfatning at de aller fleste av vår kjølbåtseilere er dekket opp av andre forsikringsordninger som fanges opp av den grunnforsikring som nå ønskes innført. Vårt forslag er at forsikrings delen fjernes og at lisensen i sin helhet tilfaller NSF. Videre er det ett helt klart ønske om at båten lisensieres - ikke mannskapet. Dette vil skape ett mer ryddig og oversiktelig bilde for både skipper og ikke minst de som skal administrere kontrollvirksomheten. For utøvere som driver med Express seiling, vil lisens pr år for båt utgjøre kr. 1.320,- (4mannskapx330). Vi forslår også at større klassebåter f eks X-35 med mannskap på mellom 8-10 personer, innføres ett tak på båtlisens på f eks kr. 1.980,- (6mannskapx330).


Med vårt forslag om at hele lisensen skal tilfalle NSF og at det kun er båten som skal inneha lisens så er vi av den oppfatning at vårt forslag ikke innebærer vesentlige endringer i de samlede inntekter til NSF. Dog presiseres der at vi ikke sitter med info rundt kost til forsikringsordningen og vi heller ikke sitter med tallmateriell i forhold til hvor mange som eventuelt vil betale engangsavgift/betale full personlig lisens utover båtens lisens, så er dette å anse som en antagelse.


I og med at det er lokale ildsjeler som står for arrangementene så er Kjølbåtgruppen meget opptatt av at administrasjonen rundt den generelle lisensordningen fungerer så enkelt som mulig. Vi må ikke komme i den situasjon at det lokale frivillige arrangører utsettes for å utføre omfattende kontrollvirksomhet på vegne av NSF. Videre er vi opptatt av at NSF ikke benytter for store deler av årsverkene sine til kontrollvirksomhet rundt lisensordningen, men heller jobber aktivt mot å anskaffe seg økonomiske midler utover det lisenser og medlemskontingenter bidrar med.


I Express klassen benyttes der klistremerker for betalt avgift til klasseklubben som plasseres på nedre del av masten - noe tilsvarende kunne også vært gjort i forhold til lisens, helst i samarbeid med gjeldende klasseklubber.Leif Kristian Garvik