RAN Seilforening Kjølbåt Jolle Tur- og havseiling

 • Lyst å seile?     • Jolle     • Entype     • Tur&hav/Regatta     • Anlegg     • Selskapslokaler     • Arkiv     • Om RAN     • Børsen     • Hjem  
Snarveier:
 Bli medlemSmittevernsveiledning for seiling

 

Norges Seilforbund har utarbeidet nye retningslinjer for smittevern.

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

 • Syke personer skal holde seg hjemme
 • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 • Holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Enhver som er i RAN Seilforening forventes å forholde seg til disse prinsippene, enten det er ifm organisert trening eller bare privat.

Disse smittevernsreglene for seilere er gjeldende fra 17. mars 2021 og inntil videreINNLEDNING

«Smitterisikoen er mindre på godt ventilerte steder og særlig utendørs». Slik lyder punkt én i Helsedirektoratets liste over smitteforebyggende tiltak.

Seiling har det fantastiske utgangspunktet at den bedrives ute i frisk luft, på «godt ventilerte steder» og av naturens egne krefter. Et bedre utgangspunkt kan vi ikke ha. Det betyr at seilere har de aller beste forutsetningene til å kunne være aktive, selv i den situasjonen vi nå er i. Men selv om det er mange argumenter for at aktiviteten seiling ikke medfører stor smittefare, må seilere følge Covid 19-forskriften og de smittevernsreglene som myndighetene til enhver tid bestemmer.

Smittevernregler for idretten finner du her i tillegg så finner du strengere lokal regler her

HISTORIKK

 • Mandag 11. mai fikk NSF overbrakt Norges Idrettsforbunds generelle veileder for å redusere spredning av koronaviruset. Den er utarbeidet av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Veiledningen revideres kontinuerlig og den er NSF pålagt å følge og tilpasse til vår seilsport.
 • 12. mai kunngjorde NSF regler for trening. Disse gjelder fortsatt.
 • Torsdag 28. mai ble noen lettelser i smittevernsreglene gjeldende fra 2. juni offentliggjort av myndighetene. De påvirket i liten grad seilsporten.
 • 15. juni kom myndighetene med korreksjoner og lettelser i reglene. Disse reglene gjelder nå.
 • Fra og med 1. juni 2020 ble det åpnet for regattaseiling i tomannsjoller eller båter med flere seilere der alle om bord er under 20 år. Det ble samtidig åpnet for doublehanded-seiling  i storbåter. Forutsetningen er at regelen om 1 meters avstand mellom personer overholdes. 
 • Reglene for trening som ble offentliggjort 12. mai gjelder fortsatt.
 • 15. juni 2020 ble retningslinjene stadfestet.
 • 13. oktober åpnes det for trening i alle entypeklasser også for voksne.
 • I januar 2021 fikk vi flere utbrudd av virusmusasjoner som strammet inn nasjonale regler og det kom også flere strengere lokale regler.
 • Nasjonalt gjelder fra 1.februar 2021 er kun trening tillatt og arrangement er ikke anbefalt, ring 1 kommuner har strengere regler. Se mer lenger nede.
 • 15.mars innførte myndighetene strengere regler i Viken og Oslo (tiltaksnivå A)
 • I løpet av 16.mars innført også flere Østlandskommuner strengere regler
 • 17.mars oppdaterte NSF sin veileder.

BAKGRUNN

Idrettens generelle veileder: «Smittevern for idrett» er den gjeldende hovedveilederen som «Smittevernsveiledning for seiling» er basert på. Den kan lastes ned og leses i sin helhet her.

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Les mer om «Definisjon av mistenkt, sannsynlig og bekreftet tilfelle av covid-19, samt definisjon av nærkontakter.»

Nedenstående retningslinjer gjelder for arrangementer og aktiviteter for seilforeninger og klasseklubber tilknyttet Norges Seilforbund:

ANSVAR

 1. Seilforeningen/klasseklubben er ansvarlig for at arrangementer, samlinger, trening og andre aktiviteter i regi av foreningen/klubben gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Det innbefatter at arrangøren har ansvar for at kravet om avstand følges, og arrangøren skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene, at syke ikke deltar på arrangementet og at man har navn og mobiltelefonnummer til støttepersonell som er til stede.
 2. Det et vilkår for gjennomføring av et arrangement at det er utnevnt en smittevernansvarlig.
 3. Garderober kan holdes åpne under forutsetning av at reglene for forsterket hygiene overholdes.
 4. Foreningen skal ha utarbeidet et sett retningslinjer for hvordan generelle smittevernråd skal bli overholdt i sin forening (avstand, hindre kødannelser, desinfisering/vask etc). Den smittevernsansvarlige skal påse at disse retningslinjene blir etterfulgt.

DELTAGELSE I ARRANGEMENTER

I kommuner med tiltaks nivå A er arrangement forbudt. Nasjonalt, forutsatt ikke egne kommunale regler gjelder følgende:

 1. Arrangement er kun tillatt med lokal deltagere fra egen kommune.
 2. Regattaer kan arrangeres i klasser for enmannsjoller, singlehanded-seiling i kjølbåter, samt i klasser der alle om bord er under 20 år. Likeledes kan regattaer avholdes i doublehanded i storbåt der det er rom for å holde en meters avstand, og i klasser for personer fra samme husstand. I tillegg kan lokale kveldsarrangementer (ie - tirsdags -onsdagsseilas) med opptil 3 personer i kjølbåt arranges. For andre klasser kan det ikke arrangeres regattaer.
 3. Regattaer kan arrangeres for inntil 200 personer.
 4. Med inntil 200 personer menes deltakere, tilskuere, foresatte, søsken og andre som er tilstede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. De som står for gjennomføringen av arrangementet, omfattes ikke i denne tellingen.
 5. Arrangøren skal ha oversikt over alle deltagere og medarbeidere i arrangementet. Dette for å lette arbeidet med eventuell smittesporing.

DELTAGELSE PÅ TRENING

I Viken og Oslo kommune er trening forbudt for utøvere over 20 år. Under 20 år kan man trene i grupper på maksimalt 10 personer og helst med 2 meters avstand.

Ellers gjelder:

 1. Trening kan arrangeres for de samme gruppene som kan seile regatta, pluss for inntil tre personer i alle typer kjølbåter.
 2. Treningsgrupper skal ikke overstige 20 personer. Er det flere enn 20 seilere som skal trene, skal det på forhånd være avtalt en oppdeling i flere treningsgrupper.

TOPPIDRETT

Toppidrettsutøvere er fritatt for noen av retningslinjene/forskriften. Våre OL utøvere er definert som toppidrettsutøvere. Seilere på utfordrerlandslagsnivå i OL klasser kan vurderes særskilt inn under toppidrettsdefinisjonen om det er nødvendig for idrettssatsingen. Ta da kontakt med per.christian@seiling.no.  

 

VEIEN VIDERE

Norges Seilforbund er i løpende dialog med ansvarlige myndigheter og Norges Idrettsforbund når det gjelder utviklingen og forståelsen av regler, veiledere og retningslinjer knyttet til smittefaren for Covid-19. Inntil videre gjelder ovenstående retningslinjer for seiling. Dersom det viser seg at retningslinjene ikke overholdes eller om det kommer innskjerpelser eller lettelser fra overordnede organer, kan denne veiledningen bli endret på kort varsel.

NSFs arbeider også løpende med å se på muligheter for å gjennomføre norgesmesterskap, norgescuper, seilsportsliga og andre større arrangementer i år.

Endringer og nyheter vil bli publisert på Norges Seilforbunds nettside, www.seiling.no, og de bli distribuert direkte til seilforeninger, seilkretser og klasseklubber i form av nyhetsbrev.

Oslo 17. mars 2021

NORGES SEILFORBUND

 

Generelle retningslinjene for idrettsreiser for seilere

Vedtatt av styret 26.aug 2020

 • For seilere i OL klasser og for deres trenere er det OK og reise til gule land. NSF skal, i samarbeid med helsekompetanse, utarbeide retningslinjer for hvordan reisen skal gjennomføres. Reise i røde land er gjenstand for vurdering fra gang til gang i samarbeid med Olympiatoppens medisinske team, utøver, trener og NSF. Nasjonale krav skal i alle sammenhenger følges. 10 dagers karantene etter hjemkomst til Norge skal alltid gjennomføres etter reise i eller gjennom røde land - etter FHIs retningslinjer. Ved reise til gule land som kan bli røde må dette tas med i helhetsvurderingen av reisen og at utøveren eventuelt kan gjennomføre en forsvarlig karantene i etterkant.
 • For ungdomsseilere (i ungdomsklassene 29’er, Waszp, Laser og brett) som satser seriøst på sin idrett er det OK og konkurrere i gule land. Samme retningslinjer som utarbeides for OL seilerne skal følges. Reiser til røde land frarådes. Også reiser som medfører reising gjennom røde land frarådes. Ved reise til gule land som kan bli røde må dette tas med i helhetsvurderingen av reisen, og at utøveren eventuelt kan gjennomføre en forsvarlig karantene i etterkant.
 • For yngre seilere (U15) frarådes seiling i gule og røde land.
 •  
 


 

https://www.norgesseilforbund.org/index.php/forbundet/smitteveileder
Utskriftsvennlig versjon


RAN Seilforening, Anglavikvegen 115, 5354 Straume – Org.Nr. 983 884 490 – Kontonr. 9521.66.10068 – post@ranseil.no